Company Name

Panopticum

Szkolne z pierwszych lat działalności placówki. Główna część uroczystości nadania sztandaru rozpoczęła się o godzinie. 1150. Podczas zajmowania miejsc przez.Przemówienie dyrektora szkoły, a w nim: podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno. Wręczenie szkole sztandaru: czynności wstępne, jak przy nadaniu imienia.Po podziękowaniach sponsorom przyszła pora na przemówienia gości. Uroczystość nadania szkole sztandaru z pewnością na długo zapadnie w pamięci wszystkim. Scenariusz poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej. Platforma Edukacyjna-gotowe opracowania lekcji oraz testów. . Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Pruścach. Po przedstawieniu przyszła pora na przemówienia gości. Wszyscy występujący w ciepłych.

Odczytanie uchwały rm o nadaniu szkole imienia i sztandaru. Krótkie przemówienia, a raczejŜ yczenia (burmistrza, przewodniczącego rr, Dyrektora.Przemówienia zaproszonych gości, słowa podziękowania, pamiątkowe wpisy w kronice szkolnej-koniec oficjalnej części nadania imienia Krzysztofa Kamila.Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym. Wniosek do organu prowadzącego o nadanie imienia i sztandaru. Uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru.Potem Pani Dyrektor Danuta Pączek przedstawiła zebranym krótką historię szkolnego sztandaru, która rozpoczęła się w z nadaniem imienia Świętej Jadwigi.Z okazji po? wi? cenia i nadania sztandaru Waszej Szkole serdecznie gratulujemy i dzi? kujemy za. Rozlega si? g? os dzwonów i przemówienie kardyna? a Felici. Przemówienie z okazji nadania szkole imienia Alka (Aleksego. Teraz odbędzie się uroczyste poświęcenie sztandaru i loga szkoły.

Witamy serdecznie wszystkich gości przybyłych na uroczystość nadania imienia. Szkole Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Toruniu i wręczenia sztandaru.Nowak szkole został nadany sztandar i imię patrona. Odsłonięcie tablicy. Przemówienia i część artystyczna przygotowana przez szkolną młodzież.Dzisiaj naszej szkole zostanie nadane imię wielkiego Polaka-Mikołaja Kopernika oraz zostanie przekazany sztandar– reprezentacyjna chorągiew,. Okolicznościowe przemówienia wygłosili dyrektor szkoły, pan Krzysztof w asilewski. Mogliśmy zatem podejmować w szkolnych progach burmistrza Kowalewa. Nad pracami czuwał Honorowy Komitet Nadania Sztandaru i Patrona.Tradycja jest organizowanie imprez i uroczystości szkolnych np. ślubowanie. Po powrocie z kościoła do gmachu Szkoły pani Dyrektor m. Nowicka wygłosiła krótkie przemówienie. Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im.

Uroczystość nadania sztandaru pod patronatem Burmistrza Zatora Zbigniewa Biernata i Przewodniczącego. z obowiązującym ceremoniałem, Rada Rodziców przekazała sztandar społeczności szkolnej. Kanwą przemówienia Dyrektora Zespołu p.

Od początku roku szkolnego 2002 trwały intensywne przygotowania do nadania imienia. Kompletowana była Izba Pamięci, zaprojektowano Sztandar i zlecono jego. UroczystoŚĆ nadania imienia kornela makuszyŃskiego szkole podstawowej nr 3 w pŁocku. Milewski w krótkim przemówieniu powiedział, iż chwila nadania imienia to. Honorowi goście wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru.Powitanie zebranych przez uczennicę Ewę Redel i krótkie przemówienie Pani dyrektor mgr Katarzyny Wichary-Pukacz, akt nadania sztandaru szkole,. Tej placówce z ponad 60. Letnim doświadczeniem nadano dziś imię Polskiego Towarzystwa Leśnego i uroczyście wręczono sztandar szkolny.. z krótkich przemówień mogliśmy się dowiedzieć, iż chwila nadania sztandaru to niezwykłe wydarzenie, które na wiele lat zapadnie w naszej.Naszą szkołę podczas uroczystości reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Wioleta Cieślak, Wioleta Ciężka. Honor, Ojczyzna, Nauka oraz rok nadania sztandaru– Anno Domini 2010. Część oficjalną zakończyły przemówienia m. In. Nadanie sztandaru i wręczenie odznaczeń-wyróżnień. · Przemówienia zaproszonych gości. vi rocznicę nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru. Przekazanie sztandaru na ręce Dyrektora przez rodziców. Przemarsz uczniów i zaproszonych gości na dziedziniec szkolny. czĘŚĆ oficjalna. Przemówienie Wójta Gminy Kozłowo i dyrektorów z zaprzyjaźnionych szkół. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół.

Scenariusz uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Powitanie gości i przemówienie Dyrektora) Prowadzący

. Uroczystości związane z poświęceniem sztandaru szkoły i nadaniem. Niezwykle doniosłym momentem były przemówienia zaproszonych gości.

. apel o wsparcie uroczystoŚci nadania szkole sztandaru. Nadanie sztandaru, uroczyste wbijanie gwoździ, przemówienia zaproszonych gości.

Powołano specjalny zespół do spraw nadania szkole imienia, który zadbał. w czasie której odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły, ufundowanego przez rodziców. Przemówienie Wójta Gminy Pawłów inż. Ignacego Gierady.Uroczystość nadania szkole imienia Świętej Jadwigi Królowej. Podczas uroczystej gali swoje przemówienia wygłosili: dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie na nowy sztandar naszej szkoły.. Uroczyste nadanie sztandaru Szkole w Głowience. w swoim przemówieniu podkreśliła, że dzień poświęcenia i wręczenia sztandaru jest bardzo. w dalszej części przemówienia pani dyrektor nawiązała do historii szkoły. Kroniki, medale edukacyjne, akt nadania sztandaru. Podwoje dla zwiedzających udostępniło też Szkolne Centrum Multimedialne.Uroczystość z okazji nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. w powitalnym przemówieniu dyrektor szkoły Joanna Jeż nawiązała do postaci.
Scenariusz uroczystości nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika i wręczenia sztandaru ii Liceum Ogólnokształcącemu w Łowiczu w dniu 25. 10. 2006 r.. Tam wszyscy zebrani wysłuchali okolicznościowego przemówienia starosty włodawskiego. Obchody święta Nauczycieli połączone były z nadaniem szkole imienia prof. Tablicy pamięci patrona, a także nadaniem sztandaru.Nadanie szkole sztandaru. 14 października 2010 r. Odbyła się w naszej szkole. w swym przemówieniu dyrektor Janusz m. Lewandowski przywitał wszystkich. Uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum w Korytnicy imienia Jana Pawła ii. Po poświęceniu tablicy i wyprowadzeniu sztandarów nastąpiły przemówienia gości. i przyjaciele gimnazjum wpisali się do kroniki szkolnej.
. Odczytanie i wręczenie uchwały Rady Gminy dotyczącej nadania imienia szkole, wbicie pamiątkowych gwoździ przez sponsorów sztandaru, przemówienia i.Henryka z udziałem pocztu sztandarowego szkoły oraz pocztów sztandarowych. Po przemówieniu szkolny chór wykonał„ Czerwone maki na Monte Cassino” oraz„ Hymn. Podczas szkolnej uroczystości nadania imienia została poświęcona tablica. Pedagogicznego i pracowników było poświęcenie i nadanie naszej szkole sztandaru. Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość odbyła się 28 maja 2010 roku.


. Przemówienie z okazji wręczenia sztandaru w Gimnazjum. Uroczystości religijnych, narodowych, państwowych i szkolnych z dumą i czcią.

Miasto także szczyci się tym, ze swoje dzieciństwo i lata szkolne spędziła w. Uroczystość nadania Gimnazjum nr. 2 w Otwocku imienia Ireny Sendlerowej ilustruje. Przemówienie Pani Dyrektor Gimnazjum Przekazanie sztandaru. Przysięga.

Poświęcenia sztandaru szkoły (ufundowanego przez rodziców i uczniów). i dzieci złożyły na sztandar ślubowania. Przemówienia wygłosili zaproszeni goście. w kolejną rocznicę nadania imienia szkole-13 maja 2000 roku-szkoła.(z przemówienia podczas uroczystości nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum w. Szkolnym pani dyrektor Anna Rerak, a zostały one ufundowane przez.18 lutego 1973 r. Odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika. Przemówienia, życzenia związane z rozpoczęciem kolejnego roku ciężkiej pracy. Po tej wzniosłej chwili nastąpiło wyprowadzenie sztandaru. Już do.W swoim przemówieniu pani sekretarz podkreśliła, iż nadanie szkole im. Po części oficjalnej: wprowadzenie sztandaru szkoły i przemówienie.Przygotowywaliśmy się do wielkiego wydarzenia, jakim było nadanie szkole imienia wł. St. Reymonta. Msza Św. z poświęceniem sztandaru w Kościele Parafialnym w Pątnowie. Przemówienie Wójta Gminy Pątnów, Edwarda Kiedosa.Przemówienia okolicznościowe; odczytanie aktów nadania imienia szkołom. Inicjatorką nadania Patrona i Sztandaru szkołom wchodzącym w skład Zespołu. Do nadania szkole Patrona i Sztandaru przypadające na rok szkolny 2006/2007.Nadanie imienia szkole, wręczenie sztandaru było pięknym świętem, które zapamiętamy. Po przemówieniu pożegnalnym wygłoszonym przez wyróżnionych uczniów,. … przemówienie okolicznościowe… Dyrektor szkoły prosi przewodniczącego rg Pana Krzysztofa Michalskiego o odczytanie Aktu nadania szkole.Wojciecha w Skibniewie. Podczas mszy odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły. 2. Uroczyste nadanie imienia. 3. Przemówienia zaproszonych gości.
Relacja z uroczystości nadania szkole imienia. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego naszego gimnazjum nastąpiło przemówienie pani Dyrektor,. Uroczystość nadania sztandarów Szkole Podstawowej im. Added to queue Krótkie przemówienie o mojej osobie. By CrazyKomar177750 views. Nadania Sztandaru Pulicznej Szkole Podstawowej. Ceremoniał nadania i wręczenia Sztandaru Tekst przemówienia Burmistrza Część artystyczna. 2009. 05. 31– Nadanie Sztandaru Szkole Podstwowej w Komorowie. Krótkie przemówienia: Dyrektora szkoły oraz zaproszonych Gości;Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkolnego. Kolejny punkt uroczystości stanowiły przemówienia, gratulacje i podziękowania.Oficjalne uroczystości nadania imienia Szkole oraz wręczenia Jej sztandaru odbyły się dzisiaj o godzinie 11. 00 w budynku Gimnazjum przy ulicy Witosa 12. . Nastąpiło wprowadzenie sztandaru szkolnego przez poczet sztandarowy. Po ślubowaniu nastąpiły przemówienia, gratulacje i podziękowania. Przewodniczący Rady Powiatu odczytuje akt nadania imienia szkole. Po ceremonii wreczenia sztandaru, nastąpiło ślubowanie, do którego wystąpiło po dwoje. Kiedy wszyscy już się nieco rozluźnili, nastąpiły przemówienia, życzenia.

2 czerwca 1977 roku uroczyście przekazano szkole sztandar. Program przebiegu uroczystości nadania naszej szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego. Przemówienie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach, Pani mgr Barbary.Sztandar został nadany szkole w dniu 26 września 1990 roku. Dla społeczności szkolnej. Powitanie przez dyrektora szkoły i okolicznościowe przemówienia;Część pierwsza na pułtuskim rynku-to przemówienia starosty i burmistrza. Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej psp w Pułtusku. Na Placu Piłsudskiego licznie zgromadzili się warszawiacy, turyści i kilka wycieczek szkolnych.Po zakończeniu przemówienia odbyła się ceremonia nadania szkole imienia Ojca. Teraz nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców. Nadanie sztandaru oraz ślubowanie stało były wydarzeniem szeroko. Kilkunastu członków Szkolnego Koła Caritas wzięło udział w spotkaniu z Kołem. Po odśpiewaniu hymnu narodowego mogliśmy wysłuchać pięknego przemówienia Pani . Związane z nadaniem szkole sztandaru i ustanowieniem w dniu 11 października jej święta. Przemówienia wygłosili wójt gminy-p.. „ By ozdobą być narodu” nadanie sztandaru Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie odbyła się niecodzienna uroczystość– nadanie szkole sztandaru. w swym przemówieniu dyrektor zaznaczał, jak ważny był wybór. 23 października miało miejsce uroczyste nadanie sztandaru. Uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście przeszli pod szkołę. Uroczyste ślubowanie, po czym nastąpiły przemówienia i podziękowania.Uroczystość nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum. Biskup dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru szkoły ufundowanego przez grono. w swoim przemówieniu Pani Dyrektor zwróciła uwagę na słowa ks.. Zaczęło się od powitania licznie przybyłych gości i przemówienia Pana Dyrektora Damiana. Naszego Gimnazjum oraz Rady Miasta Ruda Śląska dot. Nadania sztandaru. Gdy już sztandar został przekazany młodzież szkolnej,

  • . Uroczystość nadania imienia szkole oraz poświęcenia sztandaru zbiegła się z jubileuszem. Później wysłuchano szeregu ważnych przemówień.
  • Cuje ze szkolnym kołem lop w Kamiennym Moście, młodzież. Nadanie sztandaru dla kŁ„ Knieja” w Goleniowie. Przemówienie zaproszonych gości.
  • Na uroczystość nadania szkole imienia zostali zaproszeni przedstawiciele władz oświatowych. Fundacji Teresy i Zdzisława Knoblów wręczył dyrektorowi szkoły sztandar. Po tej części nastąpiły przemówienia gości, po czym uczniowie
  • . w dalszej części nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. w kolejności głos zabrali: Jacek. nadanie sztandaru szkole podstawowej im.
  • Procedura nadania imienia szkole rozpoczęła się w roku szkolnym 2003/2004. Sztandar, który za chwilę zostanie wręczony, będzie nam towarzyszył w różnych chwilach. Fragment przemówienia okolicznościowego z okazji nadania imienia. Ceremonia nadania imienia Józefa Elsnera i wręczenie sztandaru odbyła się w. Przywitała przybyłych gości i w krótkim przemówieniu uzasadniła wybór Józefa. Tradycją uroczystości nadania szkole imienia i wręczenia
. Nastąpi wówczas nadanie imienia i sztandaru dla Zespołu Szkół im. Zmierzające do nadania szkole imienia i uzyskania sztandaru. 1. Przemówienie narratora i przegrupowanie wojsk obrońców na pozycjach, przygotowanie.Przemówienia Gości. Program artystyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy. Fot. Wejście pocztów: sztandarowego. i flagowego. w bieżącym roku, w ramach obchodów vii rocznicy nadania imienia szkole, . Niech Sztandar będzie dla całej społeczności szkolnej nauczycielem. Patrona i Sztandaru szkoły, pełną listę sponsorów, przemówienia.Przemówienie na 65-lecie Liceum Ogólnokształcącego. Szanowni Państwo! w 1965 r. Za pana dyrektora Adama Mościckiego nadano szkole sztandar i imię Jana.Naszej szkole nadano imię 14 Pułku Powstańców Śląskich. Nadanie Liceum Ogólnokształcącemu w Wodzisławiu Śl. Następnie wysłuchano przemówień, m. In. Przedstawiciela. & rdquo; Później dokonano aktu przekazania szkole sztandaru.Sztandaru. Odczytanie aktu nadania imienia i wręczenie go dyrektorowi gimnazjum. w obliczu sztandaru szkolnego uroczyście ślubujemy sumiennie i uczciwie. Przemówienia. Prowadzący i: Na tym kończymy oficjalną część dzisiejszej. Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz nadanie szkole sztandaru. Przyszedł czas na wygłoszenie okolicznościowych przemówień.Odczyt poprzedził krótkim przemówieniem kierownik szkoły p. Przemówienie, deklamacje, śpiewyi dwa obrazki sceniczne: ” Już data historyczna” „ Chcemy własny sztandar mieć” Po skończonym poranku nadano audycję radiowe z Warszawy.Sądzimy, że nadanie szkole imienia tak wielkie człowieka, pozwoli lepiej zrozumieć młodym ludziom wartości, którymi Papież. Sztandar szkoły poświęcił Ksiądz Biskup Jan Gałecki. w krótkim przemówieniu do społeczności szkolnej.Uroczystość Nadania imienia szkole (sala gimnastyczna) – przekazanie sztandaru uczniom, ślubowanie, przemówienia i podziękowania. 12. 30. – 13. 30.. Miała miejsce uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. o. Otworzył ją okolicznościowym przemówieniem włodarz Gminy Tarnów Grzegorz. Kompania Honorowa wystawiona przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży. Czyli nadanie jednostce sztandaru, który otrzymaliśmy z inicjatywy. a mottem przemówienia mł. Insp. Jana Fabiańskiego były słowa„ niech.
Przemówienie burmistrza Sztumu Leszka Tabora. Nadanie sztandaru szkole. Uroczystości towarzy-szyć też będzie nadanie imienia ks. Władysława.

.

 

 

 

 

 

 

Copyright PanopticumAll Rights Reserved
 

 

Design by: DesignersPlayground